ذوالقرنین در سوره کهف

به نام خدا

  درایاتی ازسوره کهف که به چه کسی که ذوالقرنین است اشاره کرده شده .

خداوند درکتاب قران می فرماید ذوالقرنین کسی است که به مغرب سفرمی کند وخداوندبراوامرمی کند قومی دران جاهستنداگربه توایمان اوردند که به بهشت میرونددرغیراین صورت اگربه توایمان نیاوردند انهارا عذابی گرفتارخواهندشدسپس به سوی دیگر خدامی گویدبرود دران جادوقم هستند که باهم اختلاف دارند تابه اختلاف این دوپایان بده .

قران می گوید

ذوالقرنین به ان دوقم میرسدوقتی که اختلاف ان هارا می بیند به دستور می دهد بامس واهن گداخته میان این دوقم درمابین این دوکوه سدی درست کند

تااین جاکارقران توضیح داده ولی مشخص نست که چه کسی بوده ولی میدانن که یه یک پادشاه بوده اماخیلی هابه این فکرمی اقتادندکه حضرت سلیمان بوده خیران حضرت نبوده چون درقران از ان به سلیمان یادشده

امابحث این جاس که چه کسی ذوالقرنین است

پادشاه چینی

اسکندرمقدونیه

کوروش کبیر

خب به بیوگرافی این اشخاص میپردازیم

پادشاه چینی

ان فرد ایین دینش نامعلوم هست اماگویندکه بت یاحیوان میپرستیده که بین این بحث نیزاست  خب   به مراتع این گزینه نیزردمی شود ولی این پادشاه دیوارچین رانیزساخته است که به مراتع این گزینه رابه او داده اند دیوارچین  فقط ازسنگ است

اسکندرمقدونی

اسکندر مقدونی گویندکه بت پرست بوده و شک وتردیدی دران نیست ولی اسکندر سدی ساخته ولی جنس ان ازچوب می باشد

کوروش کبیر

همان طورکه میدانیم کوروش ایین دینش زرتش بوده وپیامبرزرتشت که نامش زرتشت بوده مردم رابه خدایگانه دعوت میکرده کوروش کبیر نیزدینش زرتشت بوده پس اویکتاپرست بوده پس تاان این جااین گزینه صقدمیکند کورش نیزب ه دوقومی میرسدبه قومی به نام یاجوج ونام دیگرقوم ماجوج است کوروش  وقتی اختلاف ان هارامیببیند دستورمیدهدکه سدی درست کند وجنس ان سدنیز ازمس واهن بوده که الان ازان سدنیزبخشی ازش مانده است که بررسی شده طبق ایین قران که جنس سداز مس واهن بوده مطابقت  دارد اماکسی از پیامبری  میپرسد که ذوالقرنین کیست اوهم درجواب می گوید کسی است که سه شاخ دربالای سرش دارد دراثرهای به جا مانده او حال به سنگ کاری شده کورو ش کبیرنگاه کنیم که برای ان هم سه شاخ دارد تاامروزقوی ترین  عامل کوروش کبیراست


گردآورنده: محمد سلگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *